مشتریان اصلی
 
برخی از مشتریان اصلی شرکت مهندسی برازش صنعت عبارتند از: