دیدگاههای آرمانی
صداقت و درستکاری
صداقت و درستکاری درتمامی فعالیتهای سازمانی محور اصلی رفتار ما می باشد.

جهانی شدن
بارعایت ارزشهای اخلاقی یک گروه اقتصادی معتبردرسطح جهانی بشویم که موجب افتخار وسرافرازی برای ایران و ایرانی باشد.
 

اول شدن
در هرفعــالــیتی (چه تولیدی -چه خدماتی) که وارد شــدیم،بایستی اول باشـــیم.

شایسته سالاری
شناسائی وانتخاب همکاران متعهد،سختکوش و متخصص وایجاد شرایط مناسب برای رضایتمندی پرسنل از طریق احترام و تکریم معنوی و بکارگیری سیستم انگیزشی مادی (پاداش عملکرد و مشارکت درسود) و حذف افراد ناشایست و نالایق.

تعلق و تعهد به قرنهای آتی
به  گونه ای سازماندهی و رفتار میکنیم  که  قرنهای آتی شاهد تداوم فعالیت ما باشد.

تنوع
 درتوسعه گروه انواع خدمات و تولید محصول و با حفظ استقلال اقتصادی هر واحد بکار گرفته می شود.