این شرکت درراستای توسعه فعالیت های خوداز واجدین شرایط در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینمایدازمتقاضیان درخواست می شود رزومه خودرا حتما با ذکر ردیف شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل info@barazeshsant.com ویا به تلفکس 9-88709588 ارسال نمایند:

ردیف زمینه کاری سابقه (سال) تحصیلات
1 کنترل پروژه ساخت قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع
2 فروش قطعات خودرو 3 کارشناس
3 مدلسازی و نرم افزارهای CATIA,SOLID WORK 3 کارشناس مکانیک
4 نقشه کشی CATIA , SOLID WORK 3 کاردان مکانیک
5 مهندسی صنایع زمان سنجی قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع 
6 تضمیین کیفیت و سیستمهای کیفی قطعات خودرو 3 کارشناس مهندسی صنایع